REGULAMIN INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA IBOK

 

                Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi IBOK drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.,pod adresem https://ibok.pgkim.sandomierz.pl/Regulamin.aspx

             Przed rejestracją do IBOK Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rejestracja Oznacza, że Klient zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte. Akceptacja postanowień Regulaminu nie wymaga zawierania odrębnej umowy.1. Postanowienia ogólne

1)      Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2)     IBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta które ma na celu zarejestrowanym Klientom PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. umożliwić uzyskanie informacji związanych z aktualnymi i archiwalnymi rozliczeniami zgodnie z  realizacją umowy, ułatwić dostęp do informacji dokumentów, komunikatów, a także usprawnić kontakt Klienta z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. poprzez formularz zgłoszeń.

3)        Administrator – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

4)        Klient  – osoba prawna, fizyczna lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej będąca stroną zawartej z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. umowy.

5)       Użytkownik – Klient zarejestrowany w IBOK lub inna osoba działająca na podstawie jego upoważnienia, zarejestrowana w IBOK i posiadająca swój indywidualny login i hasło.

6)        Login – nazwa Użytkownika będąca ciągiem znaków określona przez Klienta, niezbędna w procesie rejestracji, a także do logowania się Użytkownika do IBOK

7)        Hasło – ciąg znaków określony (zawierający minimum 7 znaków, w tym 1 znak specjalny) niezbędny do procesu rejestracji, a także do logowania się do IBOK

8)        E-mail – adres poczty elektronicznej Klienta

 

2. Zasady rejestracji do IBOK

1)       Zarejestrowanie Klienta do IBOK może nastąpić wyłącznie poprzez elektroniczny system IBOK udostępniany przez Administratora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2)       Korzystanie z serwisu IBOK jest bezpłatne.

3)     W trakcie rejestracji Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym zobowiązany jest do podania wszystkich danych w nim określonych, oraz potwierdza akceptację Regulaminu. Niezbędne dane do rejestracji można uzyskać w siedzibie Administratora.

4)      Użytkownik składając Administratorowi formularz zgłoszeniowy, oświadcza iż podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

5)       W przypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do lokalu, niezwłocznie zostanie zablokowany dostęp do konta użytkownika z jednoczesnym usunięciem danych z listy Użytkowników

6)   Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Klient zatwierdza wprowadzone dane przyciskiem Rejestruj oraz potwierdza poprawność adresu poczty elektronicznej klikając link weryfikacja w wiadomości e-mail przesłanej na wskazany w formularzu adres e-mail.

7)       Każdy formularz jest weryfikowany przez Administratora pod względem poprawności danych.

8)     przypadku pozytywnej weryfikacji Administrator przesyła na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym potwierdzenie w postaci wiadomości  e-mail, potwierdzenie aktywacji konta Użytkownika zawierającą link do systemu IBOK.

9)     W przypadku weryfikacji negatywnej (Klient podał błędne dane), Administrator przesyła na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym informację o konieczności uzupełnienia danych w celu poprawnej rejestracji do systemu IBOK.

10)    Dostęp do konta Użytkownika możliwy będzie po 24 godzinach od momentu otrzymania informacji o dokonaniu aktywacji konta Użytkownika


3.   Zakres i warunki świadczenia usług

1)    Każdy użytkownik może za pośrednictwem IBOK korzystać ze swojego konta, w tym w szczególności do przeglądania udostępnionych przez Administratora informacji dotyczących płatności, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w serwisie IBOK.

2)       Użytkownik może korzystać z IBOK po wcześniejszym zalogowaniu się z wykorzystaniem nazwy Użytkownika i hasła.

3)        Wszelkie operacje wykonywane przez Użytkownika zalogowanego w IBOK są zapisywane w rejestrze operacji.

4)        Dyspozycja wydana przez Użytkownika za pośrednictwem IBOK jest równoważna z jego pisemną dyspozycją i nie może być przez Użytkownika kwestionowana.

5)        Administrator ma prawo do zmiany udostępnionej usługi  w ramach IBOK z powodu:

a)         Rozszerzenia zakresu usługi

b)        Modyfikacji usługi

c)         Wycofania się z usługi.

6)        Zmiany dostępnej usługi obowiązują od ich wprowadzenia i nie stanowią podstawy do zmiany niniejszego Regulaminu.

7)        Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do konta w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

8)        Jeżeli dostęp do IBOK zostanie w jakikolwiek sposób zablokowany Użytkownik nie może rościć sobie żadnych praw z tego tytułu.


4.   Rezygnacja z usługi

1)    Użytkownik ma prawo do rezygnacji IBOK każdym czasie, w szczególności gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu lub wyrazi sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych.Rezygnację można złożyć: pisemnie w siedzibie Administratora, bezpośrednio przez IBOK, oraz elektronicznie na adres sekretariat@pgkim.sandomierz.pl Wyrażenie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych będzie równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z korzystania z IBOK.

2)        Administrator zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia usługi IBOK, w przypadku:

a)       Rozwiązania Umowy pomiędzy Administratorem a Klientem w terminie na koniec okresu rozliczeniowego w miesiącu w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy.

b)       Wykorzystywanie IBOK w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa.

3)        Powiadomienie o rezygnacji z świadczenia usługi IBOK przez Administratora następuje poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany przy rejestracji Użytkownika.

4)        Rezygnacja z IBOK skutkuje brakiem dostępu do usług świadczonych praz system IBOK.


5.    Reklamacje

1)        Złożenie reklamacji odbywa się pisemnie w siedzibie Administratora, bezpośrednio przez IBOK, oraz elektronicznie na adres sekretariat@pgkim.sandomierz.pl

2)        Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis występującego problemu.

3)        Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 14 dni od dnia wpływu jej do IBOK.

4)       W szczególnych przypadkach czas ten może zostać wydłużony do 30 dni.

5)        Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowej zapłaty należności.

 

6.    Odpowiedzialność Użytkownika

1)        Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia nazwy Użytkownika i hasła przed dostępem osób trzecich

2)        Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z IBOK zgodnie z prawem oraz postanowieniami Regulaminu.

3)         Informacje uzyskane przez użytkownika za pośrednictwem IBOK  nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń  wobec administratora.


7.    Odpowiedzialność Administratora

1)       Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem IBOK.

2)       Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia identyfikatora użytkownika oraz hasła przez osoby trzecie.

3)    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieodbierania przez Użytkownika wiadomości przesyłanych drogą mailową lub udostępnianych w IBOK przez Administratora.

 

8.    Postanowienia końcowe

1)        Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczaniu do systemu teleinformatycznego Administratora treści :

2)        Powodujących zakłócanie pracy bądź przeciążania systemu teleinformatycznego IBOK.

3)        Naruszających dobra osobiste osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4)        W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5)        Ewentualne postępowanie sądowe będzie odbywać się przed sądem właściwym dla siedziby Administratora.

6)        Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od jego publikacji na stronie IBOK.

 

              KLAUZULA INFORMACYJNA –PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA (IBOK)

 

1.     Administrator


            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 12, 27-600 Sandomierz (dalej PGKiM Sandomierz)    

   Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informujemy, że:

 

2.     Inspektor ochrony danych

   W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail
: iod@pgkim.sandomierz.pl

 

3.     Cel i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez PGKiM Sandomierz w celu realizacji procesu rejestracji i świadczenia usług w ramach IBOK (na podstawie Regulaminu korzystania z IBOK), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

4.     Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty związane z prowadzoną przez PGKiM Sandomierz działalnością gospodarczą, w szczególności dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

 

5.     Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

6.     Prawa osób, których dane dotyczą

                Użytkownik ma prawo do:

1)       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)       sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)       usunięcia danych osobowych;

5)      wniesienia sprzeciwu;

6)      wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00 – 193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

7.     Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zleconej usługi i korzystaniem z IBOK. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.